Privaatsus & Tingimused

Veebipoe Trendbag.ee isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Softrend OÜ registrikoodiga 11647118.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse:
• nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
• kauba kohaletoimetamise aadress;
• pangakonto number;
• kaupade maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
• klienditoe andmed.

Softrend OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Softrend OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):
a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;
b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;
c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;
f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse:
Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste töötlemiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.
Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupadest ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.
Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
Trendbag edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le ning veoteenust pakkuvatele ettevõtetele selleks, et kaup kohale toimetada.

Kõiki isikuandmeid säilitatakse 2 aasta vältel peale ostu sooritamist.

Trendbag veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.
Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.
Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (info@trendbag.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. 
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Andmesubjekti õigused

Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.
Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.
Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.
Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.
Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil (info@trendbag.ee).
Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.
Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe (www.trendbag.ee) kaudu.